RESEARCH > Dissertations

Modelling and Simulation of Product Development Teams


Summary:

Područje istraživanja je razvoj matematičkih modela i računalnih alata za modeliranje interakcija u višeagentskim simulacijama, integraciju i vizualizaciju podataka, dinamičku analizu kompleksnih mreža i testiranje statističkih hipoteza sa svrhom modeliranja evolucije znanja i difuzije inovacija u organizacijama koje se bave razvojem kompleksnih tehničkih sustava. Doktorski rad će obuhvatiti uočavanje problema u realnom svijetu, tretiranje istih na apstraktnoj matematičkoj razini, razvoj i prilagodbu matematičkih i računalnih metoda i alata za kreiranje, analizu, simulaciju i vizualizaciju modela, te vrednovanje i interpretiranje velikih skupova podataka. Od istraživanja se očekuje vrijedan interdisciplinarni doprinos u vidu poboljšavanja ukupnog razumijevanja organizacijske inovativnosti, boljeg razumijevanja, oblikovanja i upravljanja kompleksnim socio-tehničkim sustavima i njihovom dinamikom, bolja metode upravljanja inovacijama, te bolje razumijevanje kompleksne okoline u kojoj tehničke inovacije evoluiraju (društveni, pravni, ekonomski okviri). 

Mentors

Authorcomp:

Marija Majda Perišić

Year:

2020

Type:

PhD thesis

PDF:

Marija Majda Perišić - PhD thesis