NASTAVA > Zadaci

Robotska kosilica trave


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati robotski uređaj za košnju trave. Uređaj treba koristiti baterijski pogon a primarna namjena bi trebala biti za nogometne terene. Prema tome treba odrediti kapacitet baterijskog pogona i ostale zahtjeve. Potrebno je riješiti konstrukciju kućišta te pogona kosilice i noža pretpostavljajući upotrebu gotovih programskih rješenja i elektroničkih komponenti za upravljanje kretanjem kosilice i komunikaciju sa senzorima.

U radu treba:

  • analizirati postojeće uređaje na tržištu,
  • koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije,
  • odabrano projektno rješenje uređaja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova,
  • izraditi računalni model uređaja i tehničku dokumentaciju u 3D CAD sustavu.

Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.