NASTAVA > Zadaci

Stroj za čerupanje pilića


Sažetak:

U današnje vrijeme kućna domaćinstva, ne rijetko, uzgajaju veće količine peradi za osobnu prehranu i za prodaju. Budući da je proces čerupanja pilića naporan i neugodan, pokazala se potreba za konstrukcijom uređaja koji bi olakšao ovaj proces. U radu je potrebno koncipirati i konstruirati stroj za čerupanje ofurenih pilića. Potrebno je osigurati da uređaj skida samo perje bez uništavanja kože. Minimalne dimenzije uređaja 1000x500x500mm. Uređaj mora omogućiti ispiranje očerupanog perja. Pogonski dijelovi uređaja moraju biti zaštićeni od vlage, a cijeli uređaj mora biti lako prenosiv. Posebnu pozornost pri konstruiranju uređaja obratiti na sigurnost korisnika.

U radu je potrebno:

  1. Analizirati i prikazati postojeća rješenja sličnih uređaja.
  2. Koncipirati više varijanti rješenja.
  3. Definirati kriterije za uspoređivanje varijanti rješenja.
  4. Varijante rješenja usporediti te vrednovanjem odabrati najpovoljniju.
  5. Izraditi detaljno konstrukcijsko rješenje odabrane varijante.
  6. Izraditi računalni model stroja u 3D CAD programskom paketu.
  7. Izraditi tehničku dokumentaciju, pri čemu će se opseg konstrukcijske razrade dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.