NASTAVA > Zadaci

Stroj za omatanje folijom


Sažetak:

Za potrebe pripreme proizvoda za distribuciju i transport nužno je proizvod zaštititi od mogućeg oštećenja. U tu svrhu potrebno je predložiti i napraviti konstrukcijsko rješenje stroja za dodavanje zaštite. Stroj treba omogućiti omatanje proizvoda zaštitnom folijom. Gabariti proizvoda su: dužina od 1000 do 3000 mm te maksimalne dijagonale presjeka do 1000 mm. Pogon stroja mora biti električni, a dodavanje predmeta kroz stroj potrebno je ostvariti ručno.

U radu je potrebno:

  1. Analizirati i prikazati postojeća rješenja sličnih uređaja.
  2. Koncipirati više varijanti rješenja.
  3. Definirati kriterije za uspoređivanje varijanti rješenja.
  4. Varijante rješenja usporediti te vrednovanjem odabrati najpovoljniju.
  5. Izraditi detaljno konstrukcijsko rješenje odabrane varijante.
  6. Izraditi računalni model stroja u 3D CAD programskom paketu.
  7. Izraditi tehničku dokumentaciju, pri čemu će se opseg konstrukcijske razrade dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.