NASTAVA > Radovi

Autonomni uređaj za skupljanje plutajućeg otpada


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 19.05.2020., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A5707

Sažetak:

U ovom završnom radu prikazan je postupak konstruiranja autonomnog uređaja za čišćenje plutajućeg otpada. Uređaj treba izvesti tako da koristi električnu energiju za pogon i eventualno solarne ćelije. Primarna namjena je za marine, luke i lučice. Na početku rada dan je uvod koji govori o nautičkom turizmu i problemu otpada u moru koji se pojavljuje kao posljedica. Nakon toga napravljena je analiza tržišta postojećih proizvoda i inovativnih koncepata. Zatim je izrađena funkcijska dekompozicija sa objašnjenjem pripadajućih podfunkcija, iz čega slijedi morfološka matrica koja sadrži neka od mogućih rješenja funkcija koje uređaj obavlja. Uz korištenje morfološke matrice napravljena su dva konceptna rješenja koja su potom vrednovana, a bolji koncept je detaljno razrađen. Za odabrani koncept izrađen je potrebni proračun, 3D model te tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Domagoj Grubelić

Godina:

2020.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Domagoj Grubelić - završni rad