NASTAVA > Radovi

Podrivač s deponatorom za umjetno gnojivo


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 05.10.2020., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6350

Sažetak:

U ovom završnom radu obrađena je tema „Podrivač s deponatorom za umjetno gnojivo“ koji je pogonjen traktorom. Rad obuhvaća analizu tržišta i postojećih uređaja, a osim uređaja analizirani su traktori, način povezivanja radnih priključaka na traktor te parametri traktorskog pogona. Na temelju analize izrađena je fuknkcijska dekompozicija i morfološka matrica prema čemu su izrađeni i vrednovani koncepti. Najbolje ocijenjeni koncept je detaljnije razrađen, provedeni su potrebni proračuni i konstruiran je 3D CAD model. Na temelju modela izrađena je tehnička dokumentacija osnovnih sklopova i dijelova uređaja.

Autor:

Josip Švagelj

Godina:

2020.

Vrsta:

Završni rad