NASTAVA > Radovi

Rasipač umjetnih gnojiva


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/2471

Sažetak:

Tema rada je koncipirati i konstruirati rasipač za rasipanje mineralnih gnojiva, praškastih gnojiva ili njihovu mješavinu. Prvi dio završnog rada bavi se analizom postojećih uređaja na tržištu. Usporedbom istih proizvoda različitih proizvođača dolazi se do okvirnih parametara koje novi proizvod mora zadovoljiti. U nastavku rada analizira se način priključka uređaja na traktor te parametri traktorskog pogona. Primjenom različitih varijanti rješenja predlažu se tri koncepta od kojih se nakon uspoređivanja i vrednovanja odabire onaj koji u najvećoj mjeri zadovoljava tražene uvijete. Odabrani koncept se analizira i razrađuje te se proračunavaju svi važniji elementi. \Na kraju rada prikazani su gotovi 3D modeli modelirani u programskom paketu SolidWorks 2012 te je izrađena tehnička dokumentacija u zadanom opsegu.

Mentor:

Autor:

Ante Šajfar

Godina:

2013.

Vrsta:

Završni rad