NASTAVA > Radovi

Razvoj programske aplikacije za vizualizaciju relacija


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/5170

Sažetak:

U ovom radu implementirana je aplikacija, kojoj je osnovna funkcija da omogući hijerarhijski prikaz podataka, manipulaciju njima i datotekama te zapis u obliku matrice. Korišten je programski jezik Visual Basic „for applications“i MS Excel. Excel raspolaţe objektima specifiĉnim za tabliĉne prikaze, kao što su radna knjiga, radni list i ćelija. Ćelija je objekt na koji se veţe najviše metoda i svojstava koje VBA nudi. Hijerarhijski prikaz podataka realizira se pomoću TreeView kontrole. Aplikacija se sastoji od unaprijed ureĊenih radnih listova i forme koja ima dvije kartice. Prva kartica ima ulogu iskljuĉivo prikaza TreeView strukture, dodjeljivanja znaĉajki odabranog podatka te prikaz matrica. Druga kartica omogućuje manipulaciju podacima i datotekama. Kartica u gornjem desnom dijelu sadrţi kontrole da manipulaciju radnim listovima i kontrolu za prikaz radnih listova koji su bitni za pravilno uĉitavanje TreeView kontrole. TreeView kontrola za svoju implementaciju zahtijeva jedinstvene kljuĉeve svojih ĉlanova, ĉvorova (Nodes). U ovoj aplikaciji kljuĉevi su kreirani kao skup znakova koji ĉini ime radnog lista na kojem se podatak nalazi i vrijednost koja se nalazi unutar ćelije, odnosno ime podatka. Kada se podaci uĉitaju i hijerarhijski prikaţu, moguće je njima manipulirati. To se ostvaruje preko gumbi za dodavanje ĉvorova nulte razine, dodavanje ĉvorova na istoj razini, dodavanje podreĊenog ĉvora te gumba za uklanjanje ĉvora. Za selektirani podatak korisnik moţe dodavati mu datoteke ili ih ukloniti. Dodavanje datoteka realizirano je pomoću dijaloškog okvira Open Dialog. Svaku promjenu na formi, moguće je spremiti. Spremanjem datoteka, one se zapisuju u odgovarajući radni list i u mapu namijenjenu za njihovu pohranu. Spremanjem promjena na TreeView kontroli, podaci se zapisuju u radne listove prema zadanoj strukturi. Matricama je moguće definirati i pridruţiti veze. U priloţenom kodu nalaze se komentari koji opisuju korištene procedure.

Mentor:

Autor:

Lorena Vlah

Godina:

2016.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Lorena Vlah - završni rad