NASTAVA > Radovi

Razvoj sustava za instalaciju robota na cijevnu stijenu generatora pare


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 03.03.2022., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A7464

Sažetak:

U ovom radu prikazan je razvoj sustava za instalaciju robota na cijevnu stijenu generatora pare. Prvi korak razvojnog procesa opisanog u radu je istraživanje tržišta u sklopu kojeg su prikazani relevantni sustavi dostupni na tržištu kao i nekoliko patenata. Na temelju analize tržišta i pregleda patenata generirana je funkcijska dekompozicija prema kojoj je generirana morfološka matrica unutar koje su opisani neki od mogućih načina rješavanja parcijalnih problema definiranih funkcijskom dekompozicijom. Kombiniranjem rješenja iz morfološke matrice generirana su tri koncepta koja su zatim uspoređena i vrednovana i odabran je koncept za daljnju razradu. Odabrani koncept je razrađen, odabrane su i proračunate komponente, izrađen 3D model i na kraju je izrađena tehnička dokumentacija.

Mentori:

Autor:

Mateo Roc

Godina:

2021.

Vrsta:

Diplomski rad