NASTAVA > Radovi

Traktorski priključak za usitnjavanje kamena


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 01.10.2019., https://repozitorij.fsb.hr/9016

Sažetak:

Zadatak diplomskog rada bio je koncipirati i konstruirati traktorski priključak koji služi za usitnjavanje kamena na zemljištima predviđenim za obradu, odnosno sadnju usjeva. Pogon priključka bilo je potrebno izvesti s izlaznog vratila traktora, te je morao biti namijenjen traktoru 2. kategorije. Radna širina priključka je 1500 mm. Provedena je detaljna analiza tržišta na temelju kojih je generirana funkcijska dekompozicija, morfološka matrica i tri koncepta. Svaki od koncepata je vrednovan na temelju zadanih kriterija, te je odabran najpogodniji. Najpogodniji koncept je detaljno razrađen, izrađeni su potrebni proračuni i konstruiran 3D CAD model. Na temelju modela izrađena je tehnička dokumentacija osnovnih sklopova i dijelova uređaja. Rezultat rada je traktorski priključak za usitnjavanje kamena koji zadovoljava sve zadane parametre.

Mentor:

Autor:

Domagoj Lukšić

Godina:

2019.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Domagoj Lukšić - diplomski rad