NASTAVA > Radovi

Turbopunjač aktivno hlađen zrakom


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 09.12.2020., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6540

Sažetak:

U sklopu projekta razvoja sustava za hlađenje ispušnih plinova za preinaku motora M256 konstruiran je turbopunjač kod kojeg su ispušna grana i turbina aktivno hlađeni zrakom. Na početku rada objašnjeni su „downsizing“ metoda, turbonabijanje, obrazložen je zahtjev za rad motora u stehiometrijskom području te kako od pojedinih stavki utječe na temperaturu ispušnih plinova. Dan je pregled postojećih izvedbi ispušne grane na temelju literature i pregled patenata. Izvedbe ispušnih grana su međusobno uspoređene i ocijenjene. Zatim su dani pregled i osvrt na tehnička rješenja za hlađenje ispušnih plinova. Analizirana su prethodna istraživanja tvrtke Daimler AG vezana za hlađenje ispušnih plinova koje je postignuto aktivnim hlađenjem ispušne grane zrakom. Prikazan je koncept sustava hlađenja ispušnih plinova preinake M256 motora. U sklopu projekta razvoja tog sustava konstruiran je turbopunjač te je dana detaljna konstrukcijska razrada ispušne grane i turbine turbopunjača kao i pripadajućih ljuski. Da bi sustav za hlađenje ispušnih plinova bio funkcionalan, maseni protok i pad tlaka zraka za hlađenje turbopunjača moraju biti unutar dopuštenih vrijednosti. Maseni protok i pad tlaka rashladnog zraka za danu konstrukciju dobiveno je CFD simulacijama. Na temelju rezultata CFD simulacija provedene su preinake na konstrukciji turbopunjača. U radu su definirane smjernice za razvoj turbopunjača do faze prototipne proizvodnosti.

Mentor:

Autor:

Ana Ripa

Godina:

2020.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Ana Ripa - diplomski rad