NASTAVA > Radovi

Uređaj za čišćenje snijega na pogon traktorom


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 30.11.2020., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6152

Sažetak:

U ovom radu obrađen je problem čišćenja i ispuhivanja snijega pomoću uređaja (priključka) koji je pogonjen traktorom. Rad obuhvaća povijest i patente uređaja za čišćenje snijega, analizu tržišta i postojećih uređaja. Osim samih uređaja analizirani su i traktori, način povezivanja radnih priključaka na traktor te parametri traktorskog pogona. Na temelju analize izrađena je fuknkcijska dekompozicija i morfološka matrica prema čemu su izrađeni i vrednovani koncepti. Najpogodniji koncept je detaljno razrađen, izrađeni su potrebni proračuni i konstruiran 3D CAD model. Na temelju modela izrađena je tehnička dokumentacija osnovnih sklopova i dijelova uređaja. Rezultat rada je traktorski priključak za čišćenje snijega.

Autor:

Tena Horvat

Godina:

2020.

Vrsta:

Diplomski rad