NASTAVA > Zadaci

Analiza tolerancija korištenjem Monte Carlo pristupa


Sažetak:

Brojni računalni alati su razvijeni s ciljem podrške aktivnostima vezanim uz određivanje tolerancija (eng. Computer-Aided Tolerancing (CAT)): definiranje geometrijskih zahtjeva, specificiranje tolerancija te sinteza i analiza tolerancija. Monte Carlo analiza predstavlja jedan od najčešće implementiranih pristupa u CAT alatima te se nameće kao alternativa tradicionalnim analizama najnepovoljnijeg slučaja. U okviru ovog završnog rada, potrebno je provesti analizu tolerancija korištenjem Monte Carlo pristupa na primjeru konektora automobilskog ožičenja u suradnji s tvrtkom Yazaki Europe.

U radu je potrebno:

  • Pregledati stručnu i znanstvenu literaturu vezanu uz CAT metode i alate koji koriste Monte Carlo pristup.
  • Detaljno opisati postupak provođenja tolerancijske analize korištenjem Monte Carlo pristupa.
  • Provesti analizu koja uključuje kreiranje i prilagodbu CAD modela, Monte Carlo simulaciju te analizu osjetljivosti.
  • Usporediti sa sličnim pristupima pronađenim u literaturi i praksi te iznijeti zaključke.

Opseg analize i interpretacije rezultata dogovorit će se tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.