NASTAVA > Zadaci

Hidraulična preša


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati hidrauličnu prešu namijenjenu za oblikovanje lima deformiranjem u manjim radionicama. Sila prešanja treba biti 500000 N. Kućište preše izvesti u zavarenoj izvedbi, pri tome gdje je moguće koristiti standardne poluproizvode i profile. Veličina radnog stola treba biti cca 600 x 300 mm. Posebnu pažnju treba posvetiti sigurnosti rukovatelja strojem.

 

U radu treba:

 

  • analizirati postojeće uređaje na tržištu,
  • koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije,
  • odabrano projektno rješenje uređaja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova,
  • izraditi računalni model uređaja i tehničku dokumentaciju u 3D CAD sustavu.

 

Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.