NASTAVA > Zadaci

Model određivanja konstrukcijskih parametara u timskom radu pomoću Petrijevih mreža


Sažetak:

U multidisciplinarnom timskom radu na razvoju proizvoda, koordinacija i komunikacija među članovima tima predstavlja problematiku od primarnog interesa. Istraživanja potvrđuju da današnji računalni sustavi i metodologije upravljanja razvojnim projektima još uvijek ne osiguravaju odgovarajuću potporu ažuriranju i propagaciji informacija u procesu upravljanja konstrukcijskim parametrima.

U ovom radu potrebno je napraviti analizu stanja razvoja metodologija i alata za podršku upravljanju konstrukcijskim parametrima u timskom radu (s naglaskom na problematiku spregnutih parametara). Temeljem analize u daljnjem tijeku rada treba se fokusirati na primjenu Petrijevih mreža, posebno na tzv. obojane Petrijeve mreže za modeliranje dinamike procesa određivanja konstrukcijskih parametara.

Pri tome je potrebno:

  1. Analizirati konkretne primjere složenih proizvoda u kojima se vrijednosti skupova spregnutih parametara određuju komunikacijom u timskom radu;
  2. Za analizirane proizvode prikazati zavisnosti konstrukcijskih parametara u obliku matrice strukturnih zavisnosti (Design Structure Matrix) i pri tome izdvojiti spregnute parametre;
  3. Za skupove spregnutih parametara modelirati simulaciju procesa određivanja njihovih vrijednosti metodom obojanih Petrijevih mreža (Coloured Petri nets). Simulacija procesa određivanja vrijednosti parametara treba uključiti prikaz njihovih zavisnosti, iteracije, pregovaranja i dogovaranja članova tima, te vizualizaciju trenutnog stanja.

U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.