NASTAVA > Zadaci

Nagibni malčer pogonjen traktorom


Sažetak:

Opis zadatka:

Koncipirati i konstruirati nagibni malčer pogonjen traktorom. Uređaj treba izvesti kao traktorski priključak te koristiti pogon od kardanskog vratila traktora i/ili traktorske hidraulike. Radna širina priključka treba biti 1,7 m. Položaj malčera treba regulirati pomoću hidraulike, a raspon nagiba je od +90° do -45° u odnosu na horizontalu. Posebnu pažnju treba posvetiti sigurnosti rukovatelja priključkom.

U radu treba:

  • analizirati postojeće uređaje na tržištu,  način priključka na traktor i parametre traktorskog pogona;
  • koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije;
  • odabrano projektno rješenje uređaja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova;
  • izraditi računalni model uređaja i tehničku dokumentaciju u 3D CAD sustavu.

Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.