NASTAVA > Zadaci

Podrivač s deponatorom za umjetno gnojivo


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati podrivač za voćnjake i vinograde. Ovaj uređaj namijenjen je za rahljenje kolotraga odnosno sabijene zemlje uslijed višestrukog prolaska traktora s priključnim strojevima. Uređaj izvesti kao traktorski priključak. Uobičajeno je da se pri procesu rahljenja dodaje i umjetno gnojivo, stoga na podrivač treba dodati uređaj za deponiranje odnosno rasipanje umjetnog gnojiva. Pogon deponatora umjetnog gnojiva izvesti s izlaznog radnog vratila traktora.