NASTAVA > Zadaci

Primjena aksiomatskih principa za evaluaciju proizvoda


Sažetak:

Aksiomatsko konstruiranje je metoda koja omogućuje sustavni pristup formalizaciji problema konstruiranja i konceptualizaciji mogućih rješenja. Aksiomatski principi konstruiranja uobičajeno se koriste za konstruiranje novih proizvoda, analize postojećih konstrukcijskih rješenja te unaprjeđenje postojećih proizvoda. Cilj ovog završnog rada je osmišljavanje i provođenje evaluacije proizvoda temeljeno na primjeni aksiomatskih principa.

U radu je potrebno:

  • Proučiti i usporediti postojeće pristupe za evaluaciju proizvoda.
  • Proučiti aksiomatske principa konstruiranja.
  • Definirati proceduru za evaluaciju proizvoda primjenom aksiomatskih principa.
  • Provesti evaluaciju proizvoda izrađenih u okviru EGPR (eng. European Global Product Realisation) kolegija.
  • Predložiti moguće konstrukcijske promjene koristeći principe aksiomatskog konstruiranja.

Opseg analize i interpretacije rezultata dogovorit će se tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.