NASTAVA > Zadaci

Sjekač granja na hidrauličnoj ruci


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati traktorski priključak za rezidbu krošnji drveća, voćnjaka i živih ograda. Priključak treba izvesti kao kosilicu (sjekač) koja je montirana na hidrauličnu ruku. Hidraulična ruka, zajedno s nosivom konstrukcijom, priključuje se na poteznicu sa stražnje strane traktora. Maksimalnu debljinu rezanja grana predvidjeti do cca 3 cm. Omogućiti rad na lijevoj i desnoj strani traktora. Pogon priključka treba izvesti traktorskom hidraulikom.  Pri koncipiranju i razradi posebno obratiti pažnju na sigurnost rukovatelja strojem.