NASTAVA > Zadaci

Stroj za zelenu rezidbu u vinogradarstvu


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati traktorski priključak čija je funkcija rezanje "viška" grana vinove loze koje rastu u smjeru suprotnom od smjerova redova vinograda. Suvišne grane treba ukloniti da bi se smanjila potrošnja zaštitnih sredstava, a isto tako ovim postupkom potiče se vinova loza da "proizvodnju" i rast  usmjeri na plod. Pogon priključka može se izvesti s izlaznog radnog vratila traktora ili traktorskom hidraulikom.  Prilagodbu različitim radnim širinama i visinama također ostvariti hidraulikom.

U radu je potrebno:

  1. Analizirati postojeće uređaje na tržištu,  način priključka na traktor i parametre traktorskog pogona;
  2. Koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije;
  3. Izraditi detaljno konstrukcijsko rješenje odabrane varijante koncepta;
  4. Izraditi računalni model uređaja u 3D CAD sustavu;
  5. Izraditi tehničku dokumentaciju, pri čemu će se opseg konstrukcijske razrade dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.