NASTAVA > Zadaci

Traktorska kosilica s funkcijom prikupljanja


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati kosilicu na pogon traktorom koja uključuje i spremnik za prikupljanje otkosa. Kosilicu treba izvesti kao vučeni traktorski priključak. Kapacitet spremnika treba biti 1,6 m3, a radna širina uređaja 1600 mm. Za proračun snage i drugih potrebnih parametara uzeti drugu kategoriju traktora. Brzina vrtnje izlaznog vratila traktora je 540 o/min. Osim za košnju, uređaj se treba upotrebljavati i za primjerice sakupljanje veće količine lišća ili sličnog rastresitog materijala. Pražnjenje spremnika treba izvesti pomoću hidraulike, uz mogućnost istovara u kamion.

Pri koncipiranju i konstruiranju treba posebno voditi računa o sigurnosti rukovatelja strojem.

 

U radu treba: 

  • Analizirati postojeće uređaje na tržištu, način priključka na traktor i parametre traktorskog pogona;
  • Koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije;
  • Izraditi detaljno konstrukcijsko rješenje odabrane varijante koncepta;
  • Izraditi računalni model uređaja u 3D CAD sustavu;
  • Izraditi tehničku dokumentaciju, pri čemu će se opseg konstrukcijske razrade dogovoriti tijekom izrade rada.