NASTAVA > Zadaci

Traktorski priključak za branje smilja


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati traktorski priključak za branje smilja. Priključak treba koncipirati i prilagoditi karakteristikama malog traktora, konkretno  traktoru „Tomo Vinković 420“ snage 13 kW. Uređaj treba izvesti kao nošeni traktorski priključak i koristiti pogon preko kardanskog vratila i traktorske hidraulike. Posebnu pažnju treba posvetiti sigurnosti rukovatelja strojem.

U radu treba: 

  • analizirati postojeće uređaje na tržištu,  način priključka na traktor i parametre traktorskog pogona,
  • koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije,
  • odabrano projektno rješenje uređaja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova,
  • izraditi računalni model uređaja i tehničku dokumentaciju u 3D CAD sustavu. 

Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.