NASTAVA > Zadaci

Traktorski priključak za trešnju stabla


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati uređaj za trešnju plodova sa stabla (npr. masline, šljive i sl.). Uređaj treba izvesti kao traktorski priključak te koristiti pogon od kardanskog vratila traktora i/ili traktorske hidraulike. Pri koncipiranju treba voditi računa o tome da se vibracije uređaja (koliko je moguće) ne prenose na traktor. Također posebnu pažnju treba posvetiti sigurnosti rukovatelja priključkom.

 

U radu treba:

 

  • analizirati postojeće uređaje na tržištu,  način priključka na traktor i parametre traktorskog pogona,
  • koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije,
  • odabrano projektno rješenje uređaja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova,
  • izraditi računalni model uređaja i tehničku dokumentaciju u 3D CAD sustavu.

 

Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.