NASTAVA > Zadaci

Uloga skiciranja u konceptualnoj fazi razvoja proizvoda


Sažetak:

Razvojni projekti uglavnom započinju konceptualnom fazom koja je, zbog razine apstrakcije zadatka, kreativna i dinamična. Tijekom konceputalne faze, skiciranje se često koristi kao medij za izražavanje, vizualizaciju i komunikaciju ideja. Iz tog razloga, važno je razumjeti na koji način se skice koriste tijekom timskih aktivnosti u konceptualnoj fazi te koja je njihova svrha pri razmjeni ideja i informacija. U okviru ovog završnog rada, temeljem analize video-materijala konceptualne faze razvoja, potrebno je analizirati ulogu skiciranja tijekom timskih aktivnosti.

U radu je potrebno:

  • Pregledati znanstvenu literaturu koja se bavi ulogom skiciranja pri konstruiranju.
  • Definirati kriterije za analizu skica i aktivnosti skiciranja.
  • Proučiti video-materijale konceptualne faze razvoja prema prethodno definiranim kriterijima koristeći metodu analize protokola.
  • Usporediti sa sličnim studijama pronađenim u literaturi i iznijeti zaključke.

Opseg analize i interpretacije rezultata dogovorit će se tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.