NASTAVA > Zadaci

Uređaj za čišćenje snijega na baterijski pogon


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati uređaj (puhalicu) za čišćenje snijega na pogon baterijom koja se sastoji od „puža“ koji grabi snijeg i rotora koji zatim ispuhuje snijeg. Domet bacanja snijega treba biti oko 5 m, vrijeme rada za jedno punjenje baterije cca 50 min. Usmjerivač za ispuhivanje snijega treba biti ručno podesiv za kut od 180°. Širina zahvata uređaja treba biti cca. 45 cm. Energiju baterije treba koristiti samo za zahvaćanje i odbacivanje snijega, a za kretanje uređaja koristiti ljudski rad. Pri koncipiranju i konstruiranju treba posebno voditi računa o sigurnosti rukovatelja strojem. U radu treba: 1. Analizirati postojeće uređaje na tržištu i parametre prikladnih baterija; 2. Koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije; 3. Izraditi detaljno konstrukcijsko rješenje odabrane varijante koncepta; 4. Izraditi računalni model uređaja u 3D CAD sustavu; 5. Izraditi tehničku dokumentaciju, pri čemu će se opseg konstrukcijske razrade dogovoriti tijekom izrade rada. U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.