NASTAVA > Zadaci

Uređaj za peletiranje hmelja


Sažetak:

Hmelj je korisno peletirati da bi bolje zadržao svoja svojstva bitna u proizvodnji piva. Zadatak je rada koncipirati i konstruirati uređaj za peletiranje hmelja kojeg kapacitet odgovara potrebama manjih proizvođača piva. U uvodnom dijelu treba proučiti zahtjeve na proces peletiranja - posebno dozvoljenu temperaturu i silu kompresije. Pogon uređaja ostvariti elektromotorom.