ZNANOST > Publikacije

Jezik za opis strojarskih konstrukcija


Godina:

1992.

Autori:

Smojver, Bojan

Objavljeno u:

Zbornik radova Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveuèilišta u Zagrebu XVI