NASTAVA > Radovi

Izrada biblioteka standardnih dijelova i oblika


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/690

Sažetak:

U svom poslu konstruktori često koriste standardne dijelove i rješenja. Na taj način smanjuju vrijeme potrebno za izradu nekog novog rješenja ili konstrukcije, smanjuju broj različitih dijelova i potrebnih alata, cijenu koštanja proizvoda. Iz tog je razloga izrada biblioteke standardnih dijelova i rješenja kao biblioteke značajki za određeni CAD programski paket od iznimne važnosti. Proces konstruiranja se time skraćuje, konstruktora oslobađa rutinskih poslova te mu se osigurava više vremena za zahtjevnije zadaće. Predmet ovog rada čine sljedeće skupine standardnih dijelova i rješenja: središnji uvrti, utori za vanjske i unutarnje uskočnike, utori za klinove i pera u dvije izvedbe (obodno glodano i prstasto glodano), pera visoka i niska, utori za O-brtve (aksijalno brtvljenje na vratilu ili osovini, radijalno brtvljenje na kućištu ili poklopcu) i utori za Siemering brtve. Potrebno je bilo odrediti mogućnost i način parametrizacije za izradu CAD modela te izraditi korisničke značajke za svaku skupinu standardnih dijelova. Također je trebalo dokumentirati način izrade i uporabe gotovih značajki. Zadana CAD programska aplikacija je Pro/ENGINEER. Rad je podijeljen pet poglavlja. U poglavlju ""Uvodne napomene"" opširnije je opisan cijeli rad i dane su važne napomene. \akon ""Uvodnih napomena"" dane su, zbog boljeg razumijevanja, definicije i opisi "Osnovnih pojmova" koje susrećemo u radu. Samu bit rada čini poglavlje "Biblioteka standardnih dijelova i oblika" u kojem se nalaze svi zadani standardni dijelovi i oblici, prikazani slikom iz norme, kratkim opisom normiranih dimenzija te opisom izrade u Pro/ENGINEER-u. Ujedno su dane i detaljne upute za uporabu praktičnog dijela ovog rada. Na kraju se nalazi poglavlje ""Zaključak"" u kojem se kritički gleda na rad te se razmatraju daljnje mogućnosti razvoja i nadogradnje.

Mentor:

Autor:

Saša Petrović

Godina:

2009.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Saša Petrović - završni rad