NASTAVA > Radovi

Izrada varijantnog modela odmatalice lima


Sažetak:

Ovaj rad se bavi problematikom izrade varijante konstrukcije odmatalice lima, radi skraćivanja vremena konstruiranja, te pojednostavljena baze podataka. Za izradu varijantne konstrukcije proizvoda koristila se programska aplikacija CATIA V5R18 u kojoj je izrađen 3D model odmatalice lima. Parametrizacija 3D modela je izvedena nakon analize međusobne ovisnosti pojedinih komponenti, njihovi dimenzija, te potrebe za njima u pojedinoj varijanti proizvoda. U radu je opisan tijek modeliranja komponenata, izrada sklopa i na izrađenoj varijanti proizvoda postupak parametrizacije i problemi koji su se javili prilikom parametrizacije istog.

Mentor:

Autor:

Matija Moguš

Godina:

2009.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Matija Moguš - završni rad