NASTAVA > Radovi

Naprava za stezanje (Combination Clamp, Double Toe and Plunger)


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/567

Sažetak:

Rad predstavlja upotrebu programske aplikacije CATIA V5 R16 u svrhu modeliranja i analiziranja naprave za stezanje koja se koristi u proizvodnim sustavima. Obuhvaćeno je modeliranje naprave na temelju skice, modeliranje dijelova, razrada modela, sklapanje dijelova u konačan sklop, izrada simulacije, kinematska analiza i usporedba kinematske analize s analitičkim rješenjem. Za svaki dio naprave dan je detaljan opis njegovog modeliranja, njegovih funkcija, smještaja u sklopu te s kojim je dijelovima u interakciji. Sklop je raščlanjen na podsklopove prema funkciji. Podsklop obuhavaća određeni broj dijelova koji obnašaju istu zadaću (funkciju) unutar sklopa (pr. stezanje izratka). Kinematskom analizom dana je predodžba o točnosti rezultata koje daje programska aplikacija u odnosu na analitički model. S obzirom da je naprava složena, rezultati su u skladu s analitičkim samo za osovinu koja unosi gibanje u sklop jer su njom definirani ulazni podaci.

Mentor:

Autor:

Marko Maričić

Godina:

2009.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Marko Maričić - završni rad