NASTAVA > Radovi

Sjekač granja na hidrauličnoj ruci


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 14.10.2021., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6078

Sažetak:

U uvodu rada objašnjeno je što je to rezidba granja i živih ograda te značaj koji obrezivanje ima u njezi drveća i živih ograda. Nakon uvodnog dijela slijedi analiza tržišta, kojom su prikazani načini i različite vrste uređaja za obrezivanje. Kako je zadatak ovog rada koncipirati i konstruirati traktorski priključak za rezidbu krošnji drveća, voćnjaka i živih ograda, pregledom postojećih proizvoda iz te skupine, generirani su koncepti. Na temelju određenih kriterija, koji predstavljaju najbitnije karakteristike uređaja, provedeno je vrednovanje koncepata te je kao najbolji odabran onaj najveće sume ocjena. Nakon odabira najboljeg koncepta kreće se u detaljnu razradu uređaja u kojoj su odabrani standardni dijelovi i proračunati oni nestandardni. Na temelju provedenog proračuna izrađen je 3D model uređaja i tehnička dokumentacija u programskom paketu SolidWorks. Na kraju je napravljen detaljan prikaz i opis uređaja i njegovog rada.

Mentor:

Autor:

Nikola Crkvenac

Godina:

2020.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Nikola Crkvenac - diplomski rad