NASTAVA > Radovi

Uređaj za otapanje potporne strukture 3D tiskanog modela


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/7012

Sažetak:

Rad opisuje proces analize postojećih, te osmišljavanja i konstruiranja vlastitih koncepata uređaja za otapanje potpornih struktura 3D tiskanih modela. Glavna funkcija uređaja je otapanje potpornih struktura uz mogućnost njihanja oko uzdužne i poprečne osi. U radu je opisan tijek razrade od početnog koncepta do konačnog modela. Krajnji rezultat ovog rada je 3D model sa opisom pripadajućih komponenti te potrebna tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Ante Džolan

Godina:

2016.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Ante Džolan - završni rad