NASTAVA > Radovi

Uređaj za savijanje žice


Sažetak:

Tema ovog rada je koncipiranje i konstruiranje ”Uređaja za savijanje žice”. Savijanje žice se provodi na način da se najprije napravi kružna petlja koju je potom potrebno zaokrenuti za 90 stupnjeva kako se ne bi raspetljala. U radu je razrađen problem izrade takvog uređaja, od analize postojećih rješenja i strojeva pa do izrade 3D modela i potrebne tehničke dokumentacije. Rad također sadržava razradu različitih rješenja funkcija takvog stroja, a koja su potom vrijednovana po kriterijima koji će također biti definirani. Najbolja rješenja biti će odabrana za izradu jedinstvenog rješenja tj. izradu koncepta. 3D model koncepta biti će izrađen u programskom paketu Solidworks zajedno sa tehničkom dokumentacijom.

Mentor:

Autor:

Igor Gazdek

Godina:

2016.

Vrsta:

Završni rad