ZNANOST > Disertacije

Odabir ideja u razvoju proizvoda


Sažetak:

Unapređenje procesa razvoja proizvoda novim načinom opisivanja, vrednovanja i odabira ideja koje se ugrađuju u koncept novog proizvoda predmet je istraživanja prikazanog u disertaciji. Prikaz aktualnog stanja u području istraživanja dan je iz tri aspekta: razvoja proizvoda, životnog ciklusa ideja, te vrednovanja i odabira ideja. Sustavnim pregledom recentne literature dat je teorijski prikaz područja istraživanja posebno s obzirom na proces razvoja proizvoda, mogućnosti opisivanja, procjene i usporedbe ideja, definiranja atributa za kvalitativno i kvantitativno vrednovanje ideja te metoda za potporu odlučivanju u procesu odabira ideja. Prikaz stanja na području upravljanja idejama u gospodarstvu predočen je rezultatima ankete koja je obuhvatila tvrtke koje u proizvodnom programu imaju strojarske proizvode s vlastitim razvojem. Obradom prikupljenih podataka ustanovljeno je kako i kada se prikupljaju ideje, koji motivi i potrebe su pokretači za prikupljanje ideja, kako su tvrtke organizirane i osposobljene te kako provode procjenu, vrednovanje i odabir ideja. Sastavni dio ankete bilo je i vrednovanje atributa i kriterija za procjenu vrijednosti ideja od strane anketiranih subjekata. Proizašla saznanja iskorištena su za detaljno opisivanje modela podataka za prikupljanje, opisivanje te kvalitativno i kvantitativno vrednovanje ideja. Provedena istraživanja ukazala su na atribute za opisivanje ideja, kriterije za procjenu i metode za vrednovanje i odabir ideja, što je u konačnici rezultiralo prijedlogom metodologije vrednovanja ideja i metodologije odabira ideja za potrebe razvoja proizvoda. U postupku verifikacije, na dva primjera ocijenjena je primjenjivost predloženih metodologija. Pri tome je korišten veći broj procjenitelja a uspoređivani su i korelirani rezultati dobiveni primjenom dviju različitih metoda. Disertacija završava osvrtom na provedeno istraživanje i postignute rezultate sukladno postavljenim ciljevima. Prezentirani su rezultati postignuti istraživanjem zajedno s teorijskim implikacijama na područje razvoja proizvoda. Istaknuti su doprinosi znanju o razvoju proizvoda, te sugestije i pravci za naredna istraživanja.

Mentor:

Autor:

Milan Stevanović

Godina:

2012.

Vrsta:

Doktorski rad

PDF:

Milan Stevanović - doktorski rad