NASTAVA > O nastavi > Popis kolegija

Konstruiranje pomoću računala - CAD


StudijProgramSemestarStatus predmetaISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski 5 Obvezni 93736

Cilj kolegija:

Inženjeri u svom radu sve se više oslanjaju na pomoć raznih CAD programskih aplikacija da bi u što kraćem roku ostvarili zadane ciljeve. Cilj kolegija je upoznati studente s CAD programskim aplikacijama, modulima koji su dio pojedinih CAD aplikacija i način njihove uporabe. Studenti će steći znanja efikasnnog korištenja CAD programskih sustava.

Literatura:

  1. J. J. Shah, M. Mantyla, Parametric and Feature-Based CAD/CAM, John Wiley & Sons Inc., New York,1995.
  2. I. Zeid, CAD/CAM Theory and Practice, MCGraw-Hill, Inc., New York, 1991.

Nositelji:

Izvođači:

ECTS:

5

Satnica:

15+45

Preduvjeti:

Provjera znanja:

Kolokviji na vježbama 30%, Kolokviji na predavanjima 30%, Aktivnost na nastavi 10%, Seminarski rad 30%

Vježbe:

Laboratorijske vježbe

E-učenje stranica:

E-kolegij: Konstruiranje pomoću računala - CAD

Detaljan opis kolegija s FSB portala:

Konstruiranje pomoću računala - CAD (FSB)