ZNANOST > Znanstveni projekti

Podacima vođene metode i alati za konstruiranje i inovacije (DATA-MATION)


Sažetak:

Primjena umjetne inteligencije u generiranju inovacija preoblikuje prirodu inovativnih procesa i organizaciju istraživanja. Posljedično, buduća istraživanja u području konstruiranja zasnovanoga na podacima i potpomognutoga umjetnom inteligencijom predstavlja jednu od najuzbudljivijih tema istraživanja koja zahtijeva multidisciplinarne pristupe i sinergiju. Digitalne vizualizacije, računalni modeli i alati umjetne inteligencije trebali bi, u konačnici, industriji omogućiti rješavanje problema rastuće složenosti konstruiranja proizvoda, planiranja proizvodnje i cjelokupnog lanca vrijednosti u razvoju novih proizvoda. Kako bi se omogućio daljnji napredak u opisanom području, cilj predloženoga istraživačkog projekta jest razvoj istraživačkoga okvira za eksperimentalne studije paradigme konstruiranja vođenog podacima. Istraživanje će biti usmjereno na proučavanje alata za podršku automatizaciji procesa konstruiranja koji se temelje na umjetnoj inteligenciji te novih pristupa umjetne inteligencije za naprednu analitiku procesa konstruiranja. Imajući u fokusu navedene ciljeve, predloženi će projekt doprinijeti teoriji i praksi konstruiranja vođenog podacima povezivanjem interdisciplinarnih empirijskih istraživanja, izrade konceptualnih modela i implementacije alata za podršku. Projekt se temelji se na rezultatima prijašnjih dvaju HRZZ projekata iste istraživačke grupe: MINMED I TAIDE. Provedena istraživanja i rezultati bi trebali omogućiti nadilaženje prijašnjih ograničenja procesa konstruiranja (u mjerilu, opsegu i učenju) uzrokovanih različitim ljudskim faktorima. Primjena paradigme konstruiranja vođenog podacima i alata s primjenom umjetne inteligencije za konstruiranje i inovacije te iteracijama učenja tijekom cijeloga životnoga ciklusa proizvoda ili usluga, bi mogla dovesti do kreativnijih te kontinuirano ažuriranih tehničkih rješenja. Konačno, neizbježan je i značajan utjecaj nove paradigme na edukaciju budućih inženjera.


Suradnici na projektu


Broj projekta:

IP-2022-10-7775

Glavni istraživač:

Mario Štorga

Period:

2023. - u tijeku

Izvor financiranja:

Hrvatska zaklada za znanost