EDUCATION > Projects

Miješalica za beton pogonjena traktorom


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/2760

Summary:

Tema rada je koncipirati i konstruirati miješalicu za beton pogonjenu traktorom. Prvi dio završnog rada bavi se analizom postojećih uređaja na tržištu. Usporedbom istih uređaja dolazi se do okvirnih parametara koje uređaj mora zadovoljavati. U nastavku rada analizira se način priključka uređaja na traktor te parametri traktorskog pogona. Nakon toga na temelju različitih varijanti riješenja predlaže se nekoliko koncepata. Vrednovanjem tih koncepata dobiva se koncept koji najbolje zadovoljava tražene uvjete. Taj koncept se analizira i razrađuje te se proračunavaju svi najvažniji dijelovi. Nakon razrade koncepta modeliran je 3D model koncepta u programskom paketu Autodesk Inventor 2013 te je izrađena tehnička dokumentacija u zadanom opsegu.

Mentor:

Author:

Igor Lončarek

Year:

2014

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Igor Lončarek - Bachelor thesis