EDUCATION > Projects

Razvoj programskog sustava za proračun vratila


Summary:

U okviru diplomskog rada prikazana je i objašnjenja implementacija i primjena dvaju različitih programa (CATIA i Microsoft Excel) te programskog jezika Visual Basic sa svrhom skraćivanja vremena proračuna vratila. Proces skraćivanja vremena proračuna i bržeg razvoja potreban je zbog veće konkurentnosti na tržištu, te izbjegavanja monotonih računanja i ponavljanja istovjetnih radnji, koje bi inače bile dugotrajne za svako vratilo. Na ovaj način moguće je napraviti proračun za čitavu seriju vratila koja se razlikuju u pojedinim dimenzijama te na kraju na temelju iskustva i zahtjeva izabrati najpovoljnije. Potrebno je napomenuti da programi sami po sebi ne odlučuju koje je vratilo najbolje, odnosno optimalno, već samo daju rezultate proračuna, prema kojima korisnik, odnosno odgovorna osoba odabire željeno vratilo. Osim vratila program izračunava i vijek trajanja ležaja na osnovu dinamičkih opterećenja koja djeluju na isti. Tijek rada se sastoji od modeliranja 3D modela u programskom paketu CATIA, gdje se određuje oblik vratila i definiraju parametri. Preko Design Table-a, kroz koji se unose iznosi parametara, a time i dimenzije vratila, povezuje se model sa Visual Basic-om u kojem se vrši obrada ulaznih podataka i sami proračun vratila. U nastavku prikazana i detaljno objašnjena izrada programa te svih sporednih datoteka potrebnih za pravilno funkcioniranje programa.

Mentor:

Author:

Roman Jagarinec

Year:

2010

Type:

Master thesis

PDF:

Roman Jagarinec - Master thesis