EDUCATION > Projects

Traktorski priključak za košnju i vezanje snopova slame


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/2446

Summary:

U radu je konstruiran priključak za traktore 1 kategorije, koji ima funkciju bočnog košenja slame, te vezanje pokošene slame u snopove. Za potrebe košnje, uzeta je postojeća bočna kosa, koja se sastoji od 18 noževa normalnog reza, postolja za noževe, glave kose, te mostova koji pritišću kosu za postolje. Prijenos snage sa traktora se dobiva preko kardanskog vratila, te se prenosi preko klinastih remena na vratilo kose. \Na vratilu kose se raspoređuje snaga. Jedan dio snage se troši na pogon kose, dok se drugi dio odvodi i raspoređuje preko T reduktora, na podsklopove. Podsklopovi su vezač, vezaljka, vratilo lijeve ruke, vratilo desne ruke, vratilo izbacivanja. Vratilo ruka imaju funkciju prikupljanja pokošene slame, te sakupljanje istih u prostor koji je namijenjen za vezanje, gdje pokošena slama naliježe na konac za vezanje. Vezaljka ima funkciju guranja igle u vezač, kada se u prostoru za vezanje nakupi dovoljno slame. Vezač ima funkciju vezanja konopca kojeg dovodi igla, a pokreće se kada igla udari u polugu. Vezač sveže snop, te isto tako zadrži novi konopac za daljnje vezanje. Vratilo izbacivanja ima funkciju pogoni remen sa šiljcima, koji svezanu slamu izbacuje iza traktora.

Mentor:

Author:

Marko Zajec

Year:

2013

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Marko Zajec - Bachelor thesis